تکنیکال صنعت
Technical Sanat

پنجشنبه 04 مرداد 1403

کلیدهای روی اسیلوسکوپ

کلیدهای روی اسیلوسکوپ :

در روی اسیلوسکوپ کلیدها و انتخابگرهای زیادی موجود دارد که در زیر به عنوان نمونه به طرز کار متداولترین آنها اشاره می شود:

۱-     کلید مخصوص کنترل نمودن فوکوس که جهت بدست آوردن وضوح بیشتر در صفحه نمایش اسیلوسکوپ از آن استفاده می شود.

۲-    کلید مخصوص کنترل نمودن شدت درخشش در صفحه نمایش ، چرخش این دکمه در مسیر چرخش عقربه های ساعت باعث بیشتر شدن درخشش می شود.

۳-    کلیدMAG  اگر این کلید در وضعیتmag  قرار داده شود ، حساسیت محور عمودی در صفحه نمایش اسیلوسکوپ پنج برابر می گردد.

۴-    کلید کنترل کنندهposition  : از این کلید در اسیلوسکوپ جهت تغییر موقعیت عمودی تریس ch1 بر روی صفحه CRT و چرخش در جهت موافق با عقربه های ساعت تریس را به بالا و با چرخش آن در جهت خلاف عقربه های ساعت باعث انتقال تریس به پایین می گردد.

۵-    کلید VMODE : جهت انتخاب و تعیین حالت نمایش تقویت کننده عمودی استفاده می گردد . به طوری که با قرار دادن کلید فوق الذکر بر روی CH1 بر روی صفحه CRT فقط سیگنال ورودی کانال یک نمایش داده می شود و با قرار دادن کلید فوق در حالت CH2 فقط سیگنال ورودی به کانال دو بر روی صفحه نمایش CRT نشان داده می شود. اگر کلید فوق سیگنال در وضعیت DUAL قرار داده شود سیگنالهای ورودی کانالهای ۱و۲ را بر روی صفحه CRT به طور همزمان می توان مشاهده کرد.

۶-    کلید CH2LNV : با فشار دادن این کلید سیگنال اعمالی به CH2 معکوس می گردد.

۷-    CH2 Position : از این کلید به منظور تغییر دادن موقعیت تریس CH2 بر روی صفحه CRT استفاده می شود. و با چرخش آن در جهت موافق عقربه های ساعت تریس به طرف بالا حرکت می کند و با چرخش آن در جهت خلاف عقربه های ساعت تریس را به طرف پایین انتقال می دهد.

۸-    کلید slope : از این کلید جهت انتخاب شیب مثبت و یا منفی سیگنال تریگر به منظور شروع جاروب کردن استفاده می شود.

۹-    TRIGGER LEVEL : در صورت چرخاندن این کلید در جهت موافق با عقربه های ساعت ، نقطه تریگر به سمت ماکزیمم مثبت سیگنال تریگر حرکت می نماید و در صورت چرخاندن آن در جهت خلاف عقربه های ساعت نقطه تریگر به ماکزیمم منفی سیگنال تریگر حرکت می کند.

۱۰-  HORIZONTAL position: با چرخاندن این کلید در جهت موافق با عقربه های ساعت تریسها به سمت راست صفحه CRT و با چرخاندن این کلید در جهت خلاف عقربه های ساعت تریسها به سمت چپ برده می شوند.

۱۱کلید x10MAG : با قرار دادن این کلید در وضعیت X10MAG باعث افزایش یافتن زمان جاروب به ۱۰ برابر می گردد و در این حالت زمان جاروب معادل یک دهم مقدار نشان داده شده توسط TIM/DIV خواهد گردید.

۱۲- VARIABLE : این کلید باعث تغییر مداوم ضریب جاروب بین گاملهای کلید TIME/DIV می شود. این تنظیمات زمانی که کنترل کننده VARIABLE در جهت موافق با عقربه های ساعت در منتهای چرخش خود قفل گردد دقیق است.

۱۴-کلید TRIGGER MODE : از این کلید جهت انتخاب تریگر شدن جاروب استفاده می شود. اگر کلید فوق در وضعیت Auto قرار داده شود باعث انتخاب یک جاروب آزاد می گردد و اگر در این حالت سیگنالی وجود نداشته باشد یک خط پایه را نشان می دهد اگر یک سیگنال تریگر ۲۵ هرتزی یا بالاتر دریافت شود و کنترل کننده های تریگر دیگر نیز به طرز صحیح تنظیم گردیده باشند به طور اتوماتیک از حالت جاروب آزاد به جاروب تریگر شده برمی گردد.
۱۵- TIME/DIV : از این کلید به منظور انتخاب نمودن میزان اصلی زمان جاروب یا عملیات x-y استفاده می گردد.
۱۶- کلید power  : که جهت خاموش و روشن کردن اسیلوسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۱۵ چراغ اصلی : این چراغ در هنگام روشن بودن دستگاه روشن می گردد.
۱۸- کلید TRIGGER SOURSE : از این کلید جهت انتخاب منبع تریگر مطلوب استفاده می شود اگر این کلید در وضعیت VERT قرار داده شود آنگاه سیگنالی که ورودی CH1 یا CH2 می باشد به عنوان منبع تریگر استفاده می شو
اگر کلید فوق بر روی کانال اول باشد ، این کانال به طور اتوماتیک به منبع تریگر مبدل می شود.
۱۹- EXT TRIG IN : از این کلید به منظور اعمال کردن سیگنال تریگر خارجی به مدارات تریگر استفاده می گردد.
۲۰- کنترل کننده : از این کلید به منظور تغییر پوسته ضریب تضعیف بین گامهای کلید Volts/div استفاده می گردد. این تنظیمات فقط مادامی دقیق است که این کنترل کننده در جهت موافق با عقربه های ساعت تا آخر چرخش خود قفل گردد.
۲۱- کلید CH2AC/GND/DC : از این کلید به منظور انتخاب نحوه کوپل نمودن سیگنال ورودی به تقویت کننده عمودی CH2 استفاده می گردد.
۲۲- کلید کانکتور CH2 یا YIN : از این کلید به منظور اعمال سیگنال ورودی به تقویت کننده عمودی کانال ۲ و یا تقویت کننده محور عمودی استفاده می گردد.
۲۳- کلید CH2volts/div : از این کلید به منظور انتخاب ضریب تضعیف سیگنال ورودی اعمالی به ورودی تقویت کننده عمودی CH2 استفاده می گردد.
۲۴- کلید کانکتور CH1 یا XIN : از این کلید به منظور اعمال کردن سیگنال ورودی به تقویت کننده عمودی کانال ۱ یا تقویت کننده محور افقی استفاده می گردد.
۲۵- کلید CH1 AC/GND/DC : از این کلید به منظور چگونگی کوپل کردن سیگنال ورودی به تقویت کننده عمودی CH2 حالت AC یک خازن بین کانکتور ورودی و قسمت تقویت کننده استفاده شده تا هر گونه مولفه DC را در سگنال ورودی سد نماید.
۲۶- کلید CH1  volts/div : از این کلید به منظور انتخاب ضریب تضعیف سیگنال ورودی اعمالی به ورودی تقویت کننده عمودی ch1 استفاده می گردد.
۲۷- به همراه ۲۰ قبلا توضیح داده شد
۲۸- کانکتور GROUND : این قسمت نقطه اتصالی جهت لیدهای مجزای زمین را بدست می آورد.
۲۹- کنترل کننده چرخش : با تنظیم کردن این پیچ توسط پیچ گوشتی باعث می شود راستای تریس را نسبت به خطوط افقی بر روی صفحه CRT تغییر می یابد.
۳۰- کانکتور CH1output: این کانکتور یک یک خروجی تقویت شده از سیگنال کانال ۱ که مناسب جهت راه اندازی شمارنده فرکانس و سایر دستگاههای مشابه است را ارائه می کند.
۳۱- کانکتور EXT BLANKING IN PUT : این کلید جهت اعمال سیگنال برای مدولاسیون شدت CRT درخشش تریس با سیگنال مثبت کاهش و با سیگنال منفی افزایش می یابد.
۳۳- انتخاب کننده ولتاژ : از این کلید به منظور تغییر محدوده ولتاژ کار استفاده می شود.

۳۴- کانکتور خط : جهت اتصال سیم برق یا قطع آن استفاده می شود.